Verkoopsvoorwaarden.


ART1. Voorwaarden

De diensten van Find The Bird - Graphics worden uitsluitend beheerst door de algemene voorwaarden van Find The Bird - Graphics.De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen Find The Bird - Graphics en de opdrachtgever.

ART2. Ontwerptermijn

Find The Bird - Graphics en de opdrachtgever bepalen in overleg het aantal werkdagen dat gerekend wordt voor een eerste versie van het ontwerp. Deze leveringstermijn gaat in nadat de opdrachtgever Find The Bird - Graphics volledig en eenduidig gebrieft heeft. De leveringstermijn is louter indicatief. Overschrijding ervan kan in geen geval weerhouden worden als een contractuele fout door Find The Bird - Graphics, noch aanleiding geven tot een schadevergoeding. Bij overmacht worden de verplichtingen van Find The Bird - Graphics opgeschort. In dat geval is Find The Bird - Graphics enkel verplicht de diensten te leveren of andere verbintenissen uit te voeren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.

ART3. Planningswijziging

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed. Indien de partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien dit leidt tot meerwerk zal dit als een aanvullende opdracht worden bevestigd.

ART4. Informatie

De opdrachtgever verstrekt Find The Bird - Graphics tijdig alle inlichtingen die nodig zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht.

ART5. Geheimhouding

Find The Bird - Graphics beschermt de informatie die wordt verstrekt tijdens de briefing en de opdracht.

ART6. Correctieronde

In de offerteprijs is altijd een correctieronde inbegrepen (voor logo’s twee correctierondes) Na ontvangst van uw ontwerp heeft u maximaal 14 kalenderdagen om uw opmerkingen te formuleren, tenzij de productie-datum of publicatiedatum om een snellere reactie van de opdrachtgever vraagt. Toevoegingen of wijzigingen ten opzichte van de initiële briefing op het vlak van inhoud of stijl zullen worden aangerekend aan het standaard uurtarief.

ART7. Contactpersoon

Per project zal de opdrachtgever 1 contactpersoon afvaardigen die de afspraken maakt met Find The Bird - Graphics.

ART8. Goedkeuring

Elk ontwerp dient schriftelijk, via mail, door de contactpersoon goedgekeurd te worden. Find The Bird - Graphics geeft een ontwerp niet vrij voor productie, publicatie of gebruik zonder deze goedkeuring door de opdrachtgever. Indien bij een laattijdige goedkeuring het ontwerp niet tijdig geproduceerd, gepubliceerd of gebruikt kan worden, valt dit volledig onder de verantwoordelijkheidvan de opdrachtgever.

ART9. Proefversies

De proef- en nalees-versie van een ontwerp zullen als proef digitaal in een .pdf- of .jpg-bestandsformaat ter controle op inhoud en vorm doorgestuurd worden naar de contactpersoon. Deze proefbestanden mogen in geen geval gebruikt worden voor publicatie, productie of andere doeleinden.

ART10. Drukproef

Indien de opdrachtgever een drukproef of -test vraagt zijn deze kosten altijd voor de opdrachtgever.

ART11. Aangeleverd materiaal

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit van aangeleverd materiaal dat Find The Bird - Graphics in een ontwerp dient te gebruiken. Technische of visuele onvolkomenheden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Find The Bird - Graphics. Find The Bird - Graphics engageert zich om een basiscontrole van het aangeleverd materiaal te doen. Find The Bird - Graphics brengt de opdrachtgever op de hoogte indien uit de basiscontrole blijkt aangeleverd materiaal ongeschikt voor gebruik is. Indien de opdrachtgever Find The Bird - Graphics vraagt aanpassingen te doen aan aangeleverd materiaal om het geschikt te maken voor gebruik, zal hiervoor het standaarduurtarief worden aangerekend.

ART12. Digitale bestanden

Tijdens de duur van de opdracht en na de beëindiging van de samenwerking blijft Find The Bird - Graphics eigenaar van alle digitale bestanden. Deze bestanden zijn geen eigendom van de klant en zullen ook niet doorgegeven worden, tenzij de aard van de opdracht dat specifiek vraagt (bv. logo of stramien).

ART13. Gebruiksrecht

Na betaling van het volledige factuurbedrag verwerft de klant het gebruiksrecht op het aangeleverde ontwerp, zij het enkel voor de doeleinden die in in de prijsaanvraag en/of offerte geformuleerd werden. Een ontwerp mag door de klant niet voor andere doeleinden dat datgene waarvoor het ontworpen is, gebruikt worden.

ART14. Geestelijk vaderschap

Find The Bird - Graphics blijft geestelijke vader van zijn ontwerpen. Aan de ontwerpen mag niets veranderd worden door derden zonder de schriftelijke toestemming van Find The Bird - Graphics.

ART15. Eigendom

Zolang geen nadere afspraken tussen Find The Bird - Graphics en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Find The Bird - Graphics aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van Find The Bird - Graphics.

ART15. Naamsvermelding

Find The Bird - Graphics is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming van Find The Bird - Graphics is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Find The Bird - Graphics openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als Find The Bird - Graphics dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van Find The Bird - Graphics en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ®, met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van Find The Bird - Graphics/de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot.

ART16. Aansprakelijkheid 1

Find The Bird - Graphics kan enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet. U controleert de geleverde ontwerpen en de daarin voorkomende teksten zelf op onjuistheden. Find The Bird - Graphics is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de tekst, de visuele inhoud of de boodschap van het ontwerp. U vrijwaart Find The Bird - Graphics tegen elke aansprakelijkheid, ook tegen aanspraken van derden.

ART17. Aansprakelijkheid 2

Find The Bird - Graphics engageert zich om uw ontwerp naar best vermogen uit te voeren op grafisch en technisch vlak. Als er onverhoopt bij de productie, publicatie of gebruik van een ontwerp iets misloopt, blijft de aansprakelijkheid van Find The Bird - Graphics beperkt tot het vervangen van het ontwerp door een aangepast ontwerp voor deze specifieke opdracht.

ART18. Conflictopdrachten

Find The Bird - Graphics behoudt zich het recht voor (deel)opdrachten die een conflict vormen met de waarden, normen of visie van Find The Bird - Graphics te weigeren. Find The Bird - Graphics zal geen opdrachten aanvaarden die de goede naam van Find The Bird - Graphics kunnen schaden.

ART19. Factuur

Na de levering van de het definitieve ontwerp stuurt Find The Brid - Graphics u een factuur. Die betaalt u binnen de vervaltermijn die vermeld staat op uw factuur. Als u uw opmerkingen over de eerste versie van het ontwerp niet doorstuurt binnen 14 werkdagen, beschouwt Find The Bird - Graphics de eerste versie als definitief. Voor opdrachten die lopen over meer dan 30 dagen, heeft Find The Bird - Graphics het recht om een maandelijkse factuur op te maken voor de geleverde prestaties. Find The Bird - Graphics heeft het recht om iedere deellevering van een samengestelde opdracht afzonderlijk te factureren. Bij facturen met een totaalbedrag boven de €200,00 zal gevraagd worden een voorschot te betalen van 35%.

ART20. Forfait

Indien Find The Bird - Graphics en de opdrachtgever een maandelijkse forfaitaire vergoeding overeenkomen voor diverse opdrachten, zal Find The Bird - Graphics in eer en geweten de correcte hoeveelheid werk voor dit bedrag leveren. Indien de opdrachtgever meer tijd of ontwerpen vraagt dan voorzien, zal de vergoeding herberekend worden of aangevuld worden met het standaarduurtarief voor het meerwerk.

ART21. Verantwoordelijkheid betaling

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het ontwerp door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan Find The Bird - Graphics het volledige overeengekomen bedrag in rekening brengen. Als opdrachtgever blijft u in alle gevallen medeverantwoordelijk voor de betaling, ook als Find The Bird - Graphics aanvaard heeft om de facturen op te maken op naam van een derde.

ART22. Weigering factuur

Find The Bird - Graphics beschouwt elke factuur als aanvaard, tenzij u binnen 10 werkdagen na ontvangst met een aangetekende brief uw klacht met motivatie overmaakt. Een klacht is enkel mogelijk indien de opdrachtgever het ontvangen ontwerp niet geproduceerd, gepubliceerd of gebruikt heeft. Een ongemotiveerde weigering van een ontwerp is geen reden voor de nietbetaling van de factuur.

ART23. Verzuiminterest

Elke factuur die op de vervaldag niet of onvolledig is voldaan, wordt zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een interest van 12% per jaar en met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 1% per maand op het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 150 euro, te rekenen vanaf de overschrijding van de factuurdatum.